V.V. Anisovich, M.G. Dmitriev, B.I. Kryukov, The number of switchings in a certain optimal control problem

Title: The number of switchings in a certain optimal control problem
Authors: V.V. Anisovich, M.G. Dmitriev, B.I. Kryukov
Journal title: Soviet Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika)
Year: 1976
Issue: 10
Volume: 20
Pages: 9–11
Citation:

V. V. Anisovich, M. G. Dmitriev, B. I. Kryukov, “The number of switchings in a certain optimal control problem”, Soviet Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika), 1976, 20:10, 9–11